Vzory & dokumentace

Inkluze v MŠ

Nápadníček aktivit pro MŠ – Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s odlišným mateřským jazykem (META)

Přílohy k Nápadníčku aktivit pro MŠ (META)

VZOR: Smlouva ke vstupu osobního asistenta do školy

VZOR: Smlouva o zajištění péče dítěti s diabetem

VZOR: IVP v MŠ pro dítě s OMJ a dysfázií

VZOR: IVP v MŠ

Epilepsie: Průvodce pro školy

 

Chod školy

Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

VZOR: Žádost o logopedickou depistáž v MŠ

VZOR: Evidenční list dítěte v AJ

VZOR: Žádost o přijetí do MŠ v AJ

VZOR: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

VZOR: Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Metodika sestavování IVP pro mimořádně nadaného žáka

Prezentace pro školy: Ozbrojený útočník

Leták pro pedagogy: Ozbrojený útočník ve škole

Leták ozbrojený útočník ve škole studenti

Žádost o ošetřovné

Informace pro rodiče a školská zařízení ke karanténě a ošetřovnému

Manuál MŠMT k ochraně zdraví v MŠ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

Desatero pro rodiče při znovuotevření školky novinka!

 

Pedagogika

FORMULÁŘ: Podrobný přehled o rozvoji v MŠ

FORMULÁŘ: Přehled osobnostních charakteristik dítěte

FORMULÁŘ: Vybrané dovednosti a způsobilosti v psychologické oblasti

FORMULÁŘ: Rozvoj dovedností a způsobilostí dítěte v oblasti řeči a jazyka

FORMULÁŘ: Přehled o postupu dítěte v rozvoji a učení

FORMULÁŘ: Sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání

E-KNIHA: Hejného metoda pro MŠ

PŘÍRUČKA: Matematika všemi smysly Hejného metoda v MŠ

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu – Ahoj, já jsem Korona! 

Manuál: Kdy je nutné vyhledat logopeda

Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro předškolní vzdělávání novinka!

 

Zaměstnávání

VZOR: Žádost o přehodnocení platového výměru učitelky MŠ a přeřazení do vyšší platové třídy

VZOR: Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky MŠ a přeřazení do 11. platové třídy

VZOR: Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky MŠ a přeřazení do 12. platové třídy

VZOR: Pracovní smlouva ve školství

VZOR: Dohoda o prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou

VZOR: Dohoda o zkušební době

Oznámení zaměstnankyně o čerpání mateřské dovolené

Žádost zaměstnankyně o určení čerpání dovolené tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

Dohoda o způsobu náhrady škody

Evidence pracovní doby

FORMULÁŘ: Sebehodnocení pedagoga

 

GDPR ve škole

Upravené skartační lhůty po GDPR pro školy

Záznamy o činnostech zpracování pro školy

Směrnice GDPR pro školy

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis zaměstnavatele o zpracování a ochraně osobních údajů

Vzor ohlášení dozorovému úřadu

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školách (MŠMT)

 

BOZP a PO

Záznam o přijatých opatřeních proti opakování úrazu

Schéma první pomoci

Předepsaný postup při evakuaci ze školní budovy