Ochrana osobních údajů při testování v MŠ

Od pondělí 12. dubna 2021 byla na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 podmíněna osobní účast na prezenční formě vzdělávání ve škole či školském zařízení negativním testem, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance.

Provedení testování s sebou nese poměrně rozsáhlé zpracování osobních údajů, a to také osobních údajů zvláštní kategorie (dříve osobních údajů citlivých). Je proto zapotřebí vytvořit nezbytné dokumenty a přijmout odpovídající opatření.

Testování se týká dětí a žáků, kteří se účastní prezenční výuky, pedagogických a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení (s výjimkou dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky).

Pravidelného testování se nemusí účastnit osoby, které:

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
 • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Na zaměstnance se vztahuje ještě jedna výjimka:

 • jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola nebo školské zařízení.

Škola na základě výše uvedeného vede evidenci:

 1. Evidenci osob, které prošly testováním
 • u dětí/žáků škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), třídu, datum a čas provedení testu a výsledek testu.
 • u zaměstnanců škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum a čas provedení testu a výsledek testu.
 1. Evidenci osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
 • u těchto osob škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum prvního pozitivního testu a datum, od kterého bude nutné osoby testovat (po uplynutí 90 dnů), informace z dokumentu, který dokládá tuto skutečnost (číslo dokladu, datum a čas vydání dokladu, datum a čas předložení dokladu).
 1. Evidenci osob, které mají negativní výsledek testu
 • u těchto osob škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum, od kterého bude nutné osoby testovat (po uplynutí 48 hodin), informace z dokumentu, který dokládá tuto skutečnost (číslo dokladu, datum a čas vydání dokladu, datum a čas předložení dokladu).
 1. Evidenci osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
 • u těchto osob škola vede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), informace z dokumentu, který dokládá tuto skutečnost (číslo dokladu, datum a čas vydání dokladu, datum a čas předložení dokladu).

Škola nepořizuje kopie předložených dokladů. Výše uvedené údaje jsou pouze zaznamenány.

Škola uchová seznamy testovaných, resp. záznamy o výjimkách z testování, do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování, poté je skartuje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní údaje tzv. zvláštních kategorií, musí být řádně zabezpečeny. Osobní údaje uvedené v seznamech musí být zvláště chráněny proti neoprávněnému zneužití. Je nezbytně nutné, aby takové osobní údaje byly ukládány v IT prostředí s omezeným přístupem jiných osob a nejlépe šifrovaně (např. heslem), případně za použití jiného adekvátního IT nástroje. V papírové podobě musí být tyto osobní údaje také zabezpečeny v průběhu používání (nesmí být volně přístupné) a po ukončení užití ukládány do uzamykatelných skříní (nebo trezoru). Přístup k daným osobním údajům, je nutné omezit jen na pověřené osoby.

Splněna také musí být povinnost určit právní základ a právní titul zpracování osobních údajů, tedy vysvětlit, na základě jakých právních předpisů je testování prováděno a údaje evidovány, a poskytnout subjektům údajů informaci o zpracování jejich osobních údajů podle čl. 13 Obecného nařízení (GDPR), a to jak zaměstnancům, tak zákonným zástupcům dětí.

Diskuze