Zmizí z dětského světa říkadla a zpěv?

Vzpomínáte si na své dětství? Bylo plné her, ve kterých se objevovaly říkadla, písničky a jednoduché rýmy. Kolektivní hry nás tak nenásilnou formou vedly ke zpěvu a říkankám. Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou hudbou a děti posadíme k televizi nebo k počítači, jejich řečový vývoj tím trpí.

Proč chodí předškolní děti k logopedovi? Řeší se ve vaší ordinaci pouze „špatná písmenka“, nebo i něco jiného?

Logopedie se zabývá vývojem a poruchami řeči. Základní vývoj řeči, a tedy i výslovnosti se uzavírá kolem sedmého roku věku. Souvisí to se zásadními změnami v tělesném vývoji dítěte a se zráním centrální nervové soustavy. Do sedmi let je výslovnost přístupná změnám, snadněji se dá ovlivnit, protože zatím není definitivně zakódovaná. Proto je předškolní věk pro nápravu jakékoli poruchy řeči včetně špatné výslovnosti nejvýhodnější. A je škoda, když se toto období promešká. Náprava poruch řeči je v tomto věku prakticky vždy úspěšná.

Když už je řeč zautomatizovaná a poruchy řeči se zafixují, je to mnohem náročnější. K nejčastějším poruchám řeči dětí patří ta „špatná písmenka“ neboli dyslalie. V poslední době také přibývá dětí, které ještě ve třech letech vůbec nemluví, mají výrazně opožděný vývoj řeči, ale i poznávacích procesů. U řady z nich je diagnostikovaná vývojová dysfázie, která má jako první příznak opoždění řeči, ale jde o daleko rozsáhlejší poškození řeči jako celku. Příčina je nejčastěji skryta ve fungování centrální nervové soustavy, v její nezralosti nebo poškození. Setkáváme se také s koktavostí, která vzniká nejčastěji kolem čtvrtého roku života, tedy v období, kdy se velmi rychle, někdy až překotně rozvíjí dětská řeč a dítě je vystaveno zvýšeným nárokům. V neposlední řadě se zabýváme také hlasovou hygienou a poruchami hlasu.

U vývojové dysfázie se někdy setkávám se zjednodušující definicí, že jde o opožděný vývoj řeči. To ale asi není všechno, že?

Opožděný vývoj řeči je první příznak vývojové dysfázie, mezi další příznaky patří mnohočetná dyslalie, až nesrozumitelná výslovnost, výrazné problémy s tvořením vět, časté chyby ve skloňování a časování, vynechávání zvratných částic a předložek, řeč obsahově velmi chudá, malá slovní zásoba. Dítě se sice běžně domluví, ale jeho formulace jsou chudé, až stereotypní. Ve výslovnosti se také objevují specifické znaky, například neschopnost rozlišit podobné hlásky nebo záměny sykavek. Velmi často jsou deficity též v koncentraci pozornosti. Vývojová dysfázie je hlavně výrazně rizikový faktor pro vznik vývojových poruch učení, jako jsou dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie.

Jak se do vaší ordinace dítě dostane?

Nejčastěji to bývá na doporučení pediatra, který u dětí v pěti letech provádí kontrolu výslovnosti. Pokud si vady výslovnosti nebo jiné poruchy řeči všimnou rodiče nebo učitelka ve školce, je lepší přijít na konzultaci co nejdříve a nečekat na dovršení pěti let věku. Při závažnějších poruchách řeči je lepší začít reedukaci co nejdříve. Pokud dvouleté dítě nemá slovní zásobu o rozsahu padesáti slov, jeho řeč je nesrozumitelná a dítě netvoří dvouslovné kombinace, měli by s ním rodiče navštívit logopeda. U dětí, které ve dvou letech nemluví, je podstatně větší riziko, že se u nich ve školním věku projeví poruchy učení. Je mnohem snazší poruchám předcházet než čekat na jejich plné rozvinutí ve školním věku.

Učitelka mateřské školy většinou není logopedka. Může i přesto rozvíjet dětskou řeč? Pokud ano, tak jak?

Řeč se nejlépe rozvíjí při komunikaci a při hře. V mateřské škole jsou pro komunikaci vhodné podmínky, tedy kolektiv přibližně stejně starých dětí, které mohou rozvíjet spontánní hru, a pokud se zapojí i dospělý, tedy učitelka, aby měly děti vzor správné komunikace, je to pro děti ta nejlepší cesta k rozvoji řeči. Velmi vhodné jsou námětové hry na něco a na někoho, například na obchod či na maminku a podobně. Dále je vhodná dramatizace pohádek nebo jen přiřazování obrázků, zobecňování ve spolupráci s dospělým. Děti většinou vyhledávají situace, kdy by si s dospělým mohly povídat.

V mateřské škole se dá také dobře rozvíjet hudebně-pohybová výchova. Zpěv a říkadla, která mají obrovský kladný vliv na rozvoj dítěte, nabízejí spojení rytmu a řeči nebo zpěvu s pohybem a jsou jedním ze základních prvků při nápravě neplynulostí řeči a vývojových dysfázií. Setkáváme se s tím, že rodiče říkadla již neumějí a nepřijde jim důležité s dětmi lidová říkadla opakovat. Říkadla a básničky přitom není čím nahradit. Kromě příjemných pocitů z rytmu rozvíjejí i naprosto přirozeně všechny dovednosti nutné k dobrému rozvoji řeči, včetně paměti.

V mateřské škole je také vhodné prostředí pro rozvoj kresby a jemné motoriky. Její dobrá technická úroveň je předpokladem pro pozdější psaní. Pokud jde o techniku držení tužky, je třeba na ni dbát od samého začátku, jakmile se do akce začínají zapojovat prsty. Musíme vytrvale ukazovat, jak tužka leží na prostředníčku a palec s ukazovákem ji ze stran přidržují. Vhodnější jsou silnější pastelky, fixy, ale také štětce, křídy, voskovky.

Takže to, čemu se dříve říkalo smyslová výchova?

Ano, to by bylo ideální. V rámci hry rozvíjet sluchové vnímání – hry na slepou bábu, kdy dítě poznává hlas kamaráda, rozeznávání písní podle melodie, hudebních nástrojů, kolem pátého roku cvičení fonematického sluchu, jako je určování první a poslední hlásky ve slově, slovní kopaná, rýmování slov, doplnění rýmu do říkadel. Rozvíjíme také zrakové vnímání, a to pomocí rozeznávání rozdílů, pexesa, rozstříhaných obrázků a podobně. Hmat a propriocepce se dají cvičit v rámci stříhání, lepení, modelování, vytrhávání nebo manipulace s drobnými předměty. Chuť a čich rozvíjí ochutnávání potravin se zavázanýma očima a slovní komentář.

Někdy se setkávám s tím, že si učitelky mateřské školy myslí, že by měly dělat i nápravu řeči. Co si o tom myslíte?

Náprava výslovnosti patří do logopedických pracovišť. Zasahuje se totiž do oblasti nezralé centrální nervové soustavy a důsledky nesprávného postupu mohou být značné. V mateřské škole se mnohem lépe rozvíjejí přirozené schopnosti dítěte, které jsou v konečném důsledku zásadní pro rychlou nápravu výslovnosti. Bylo zjištěno, že trénink paměti a fonematického sluchu v předškolním věku podporuje připravenost dítěte na čtení a může být prevencí možných obtíží. Náprava výslovnosti do mateřské školy tedy úplně nepatří, ale průprava ke správné výslovnosti určitě ano. Patří sem rozvoj motoriky mluvidel, sluchového a zrakového vnímání a samozřejmě i dalších smyslů.

Jaký vliv na dětskou řeč má podle vás technika, kterou ovládají někdy od batolecího věku? Mám na mysli různé tablety nebo chytré telefony.

Je to trend dnešní doby a úplně zavrhnout ho nemůžeme. Ale pro děti je nejdůležitější, když s nimi komunikujeme, a to počítač nenahradí. Více než polovina případů opožděného vývoje řeči je způsobena nedostatkem stimulů, nedostatkem kontaktu s dospělou osobou, která si s dítětem povídá, prohlíží si s ním knížku, obohacuje jeho slovní zásobu. Na počítači si dítě procvičí například postřeh či zrakové vnímání, ale rozhodně ne řeč. Nepřiměřené využívání televize a videa a jejich nadměrné sledování poškozují řeč ve všech jejích složkách. Informací je sice dost, ale jsou často věku neadekvátní, jejich význam bývá posunut, nebývá vždy přesně pochopen. Jediná cesta, jak podpořit vývoj dětské řeči, je ve vzájemném rozhovoru, trpělivém odpovídání na nejrůznější dětské otázky, rozvíjení všech smyslů a obratnosti dítěte.

Častým problémem učitelů je hlasová únava. Jak jí předcházet nebo ji léčit?

Rozhodně nepřekřikovat a nepřetěžovat hlasové ústrojí. Základem hlasové únavy je nesprávné používání hlasu. Pedagogové, kteří jsou hlasovými profesionály, by se měli naučit svůj hlas správně používat. Při dlouhodobém přetěžování totiž dochází k poškození hlasivek, které je třeba řešit operativně. K hlasové únavě přispívá také hlučné prostředí. V rámci hlasové hygieny bychom měli děti vést k tomu, aby zbytečně nekřičely, nepřepínaly hlasivky. Nácvik správné hlasové techniky bohužel není součástí přípravy budoucích učitelů, přitom je poměrně snadný. Na toto téma si budeme ale povídat příště.

Zdroj: rodina.cz

Diskuze