Vyzvedávání dítěte rozvedených rodičů z mateřské školy

Rodiče, kteří procházejí rozvodem nebo jsou již rozvedeni, mezi sebou často řeší spory, jejichž předmětem je výchova dítěte či dítě samotné. Tyto spory se pak přenášejí na půdu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje. Mateřská škola je zatahována do rozepří: jeden nebo oba rodiče požadují podporu z její strany, popřípadě řešení svých konfliktů. Tou nejčastěji řešenou otázkou je styk rodiče s dítětem a možnost vyzvedávat dítě ze školy.

Abychom byli schopni posoudit, jak by měl ředitel reagovat, musíme se nejprve podívat, co říkají právní předpisy. Rozhodujícím je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Důležitá jsou následující ustanovení:

  • §865 Odpovědnost obou rodičů
  • Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.
  • Rozhodne-li soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti.
  • §866 Rozhodnutí soudu o rozsahu rodičovské odpovědnosti

Pro rozhodnutí soudu, které se týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat, jsou určující zájmy dítěte.

  • §872 Právo osobně se stýkat s dítětem

Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte.

  • §876 Vzájemná shoda rodičů
  • Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.

Při rozvodu rodičů je obvykle dítě svěřeno do péče jednomu z nich, nebo je zvolena střídavá péče. V obou případech by mělo mezi rodiči dojít k dohodě ve věci styku s dítětem. Dohoda rodičů musí být schválena soudem, pokud rodiče uzavřeli manželství a po svém rozchodu usilují o rozvod. Pokud rodiče žili v nesezdaném soužití, jejich dohoda být soudem schválena nemusí. Mimosoudní dohodou lze doplnit i dohodu soudní, nicméně pouze soudem schválena dohoda představuje vykonatelný právní titul, tedy pouze plnění uvedené v soudem schválené dohodě lze vymáhat soudní cestou.

V praxi se však také stává, že dítě je do péče svěřeno jednomu rodiči, aniž by byl upraven styk s druhým rodičem.

Pokud je dítě svěřeno jednomu z rodičů a byl upraven styk s druhým rodičem, měl by rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, informovat školu o rozhodnutí soudu, soudem schválené dohodě rodičů, popřípadě o mimosoudní dohodě rodičů. Informace bývá obvykle zapsána do evidenčního listu dítěte:

Jiná sdělení (u rozvedených rodičů – č. rozsudku, ze dne, dítě svěřeno do péče, rozsah styku s druhým rodičem podstatný pro předávání dítěte mateřskou školou):

V tomto případě podle MPSV může škola předat dítě rodiči, který ho nemá svěřeno do péče, pouze splnění následujících podmínek:

1) Právo rodiče na převzetí dítěte z mateřské školy vyplývá z vykonatelného soudního rozhodnutí (ve formě rozhodnutí nebo usnesení o předběžném opatření) o úpravě styku s dítětem nebo z dohody rodičů o styku s dítětem, anebo

2) k předávání dítěte rodiči, jenž jej nemá ve své péči, udělil souhlas rodič, který má dítě svěřeno do péče. Tento souhlas může rodič udělit ad hoc ke každému jednotlivému předání dítěte druhému rodiči, anebo může udělit paušální souhlas, že dítě může výt kdykoliv předáno druhému rodiči.

O existenci tohoto souhlasu musí být škola informována.

Pokud není škola informována o tom, že dítě bylo do péče svěřeno jednomu rodiči, byla uzavřena dohoda o styku druhého rodiče s dítětem nebo byla rodičovská odpovědnost jednoho rodiče omezena, nesmí bránit tomu, aby dítě bylo vyzvednuto kterýmkoliv z rodičů nebo jím pověřenou osobou.

Stejně je škola podle názoru České školní inspekce povinna postupovat i v případě, že soud sice svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů, ale neomezil výslovně rodičovskou zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem.

V takových případech by měli rodiče v zájmu svého dítěte přednostně usilovat o uzavření vzájemné společné dohody o styku s dítětem. Takovou dohodu rodičů pak mateřská škola respektuje a při předávání dítěte postupuje podle jejího ujednání. Pokud však není takové dohody rodičů dosaženo, zbývá možnost úpravy jejich styku s dítětem soudem, a to na návrh jednoho z rodičů.

V praxi se však na tomto názoru nejsou schopni shodnout ani všichni inspektoři ČŠI, orgány OSPOD a soudy, a vytvořily se dva názory. První souzní s prezentovaným názorem ČŠI, tedy že pokud soud sice svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů, ale neomezil výslovně rodičovskou zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem, může druhý rodič dítě vyzvedávat kdykoliv.

Z druhého názoru vyplývá, že pokud soud sice svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů, ale neupravil žádným způsobem styk druhého rodiče s dítětem, je zcela na vůli rodiče, jemuž bylo dítě do péče svěřeno, v jakém rozsahu styk povolí.

Školy obvykle postupují v zájmu bezpečnosti dítěte, a protože není jasné, z jakého důvodu soud svěřil dítě do péče jednoho rodiče, aniž upravil styk s druhým, vydávají dítě druhému rodiči pouze na základě souhlasu toho, jemuž bylo dítě svěřeno do péče. Pokud s tím druhý rodič nesouhlasí, může podat žádost o vydání předběžného opatřením, jímž bude styk předběžně upraven.

[1] Stanovisko MPSV k vyzvedávání dětí ze školy nebo školy rodičem, která nemá dítě v péči, 6e63ec51-c232-c4d1-f20e-a2aff3deed9f (mpsv.cz)

[2] Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně, http://www.csicr.cz/html/z_dotazu/resources/_pdfs_/Z_dotazu__.pdf

Diskuze