Úrazy v mateřské škole

Zajímá vás, jak to chodí v mateřské či základní škole z pohledu „bezpečáka“? Rodiče mnohdy situaci vidí z jiného úhlu pohledu než učitelky, a přestože se všichni snaží, ne vždy vše bohužel vyjde tak, jak si přejeme.

Školním úrazem je takový úraz, který se stal žákům (dětem) při výchově a vzdělávání na školách a při činnostech, jež s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je i úraz, který se stal žákům (dětem) při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy žáků (dětí) na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, plaveckém a lyžařském výcviku či při účasti na soutěžích a přehlídkách.

Školním úrazem žáka není takový úraz, který se žákům (dětem) stane na cestě do školy či ze školy nebo cestou na místo či z místa, jež bylo určeno jako shromaždiště při akcích konaných mimo školu.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.

Ze zákona vyplývá, že škola je povinna zajistit bezpečnost dětí a evidovat každý úraz, který se stane při výchově či vzdělávání a souvisejících činnostech. Škola musí zajistit poskytnutí první pomoci, případně přivolání záchranné služby. Dále má povinnost neprodleně informovat zákonné zástupce. Zde často nastává problém: rodič je v zaměstnání, často nesmí mít při práci telefon. Uvádějte proto kontakt i na další osoby (např. babičku) pro případ nouze. O zranění dítěte vás zaměstnanci musí informovat nejpozději při jeho předání.

V mateřské škole budou vaše děti „školit“ o bezpečnosti, samozřejmě přiměřeně k jejich věku a schopnostem. Jde především o upřesnění, co se dělat nesmí, aby si děti neublížily navzájem, a o nabádání k opatrnosti, například že se nesmí jíst neznámé potraviny, rostliny a podobně. I přesto bude nad dětmi dozor, kontrolují se hračky či herní prvky, aby nikomu neublížily. Veďte i vy sami děti k bezpečnosti a případně, pokud se jim něco stane nebo je něco bolí, je vyzvěte, aby s důvěrou šly za paní učitelkou a vše jí řekly. A to i v případě, že by mělo jít o „žalování“, že se něco stalo kamarádovi.

V mateřských školách se snaží pro děti připravit co nejpestřejší program, organizují se výlety, hry nebo sportovní soutěže, během nichž úraz může hrozit. Učitelům pomůžete tím, že děti vybavíte vhodnými botami a ochrannými pomůckami, například helmou, pokud mají ve školce koloběžky a kola.

Odškodňování úrazů v mateřské škole

V mateřské škole se postupuje podle občanského zákoníku. Odpovědnost má samozřejmě mateřská škola, ale pokud nad dětmi zajistí náležitý dozor či jsou všechna zařízení a herní prvky v pořádku, pak pojišťovna v případě úrazu dítěte pravděpodobně nebude muset hradit žádné odškodnění. Je rozdíl mezi odpovědností a odškodněním. Odpovědnost je vždy na straně školy či školského zařízení. Odškodnění hradí pojišťovna. Většina škol je pojištěna, ale není to povinnost daná právním předpisem. Pokud tedy ředitelka mateřské školy prokáže, že zajistila náležitý dohled, žádné odškodnění se vyplácet nebude.

Rodiče bývají přesvědčeni, že mateřská škola provede odškodnění z pojistky, kterou má uzavřenou, ale tak to bohužel není. Velmi často tuto mylnou informaci podávají lékaři na pohotovosti nebo urgentním příjmu. Rodičům, kteří prohlásí, že se úraz stal ve škole, radí, aby požadovali odškodnění od školy, a nerozlišují odškodnění od odpovědnosti mateřské a základní školy. Sama jsem mluvila s lékařkou, která potvrdila, že rodičům o odškodnění říkají, a nevěděla, že je v tom rozdíl.

Pokud si dítě zamotá nohy při procházce, jež je vedena přiměřeným terénem a rychlostí, kterou děti zvládají, a vyrazí si zuby, případné náhrady za zoubky (bolestné) bohužel nebudou podle zákona odškodněny. Je to stejné, jako kdybyste v obchodním centru zakopli, upadli a zlomili si nohu. Pokud prokážete centru, že podlaha byla mokrá nebo mají díru v dlažbě, budete odškodněni, pokud však ze strany centra bylo vše v pořádku, nikdo vám odškodnění nedá.

Případ z praxe

Následující událost se stala v mateřské škole. Chlapec měl v pondělí, když se probudil po odpoledním spánku, nateklý malíček ruky. Plakal, že ho prst hodně bolí. Z lehátka nespadl, dopoledne se choval naprosto standardně, hrál si, cvičil, běhal, s chutí se naobědval. Paní učitelka informovala maminku, ta navštívila lékaře, a protože se ukázalo, že je prst zlomený, dostal chlapec sádru. Maminka po třítýdenní nepřítomnosti dítěte v mateřské škole požadovala nejen odškodnění bolestného, ale i účelně vynaložených nákladů a nákladů na její výplatu, neboť byla se synem doma. Byla jsem povolána ředitelkou, abych úraz prošetřila. Protože k žádnému pádu dítěte v mateřské škole nedošlo, zjišťovaly jsme u lékařů, za jak dlouho se projeví zlomenina. Když jsme tvrdily, že úrazový děj skutečně nenastal ve školce, otec se nás opakovaně ptal, kde si může stěžovat. Nakonec však obrátil a přiznal, že byl se synem o víkendu v obchodním centru, kde se chlapec houpal a z houpačky spadl. Na prstík si stěžoval, dokonce i plakal, ale tatínek mu řekl: „Nebreč, jsi chlap.“ A chlapec přestal. Lékař nám na konzultaci objasnil, že zlomenina může být velmi malá (vlásenčitá) a stačí jen malý úder o několik hodin později, aby se naplno projevila. Úraz nebyl evidován jako školní a samozřejmě nebyl ani odškodněn.

Spolupracujte s mateřskou školou jak ve výchově k bezpečnosti dětí, tak v případě úrazu. Buďte na příjmu, aby vás mateřská škola mohla informovat.

 

Diskuze