Jak podpořit nadané děti v MŠ?

Rozpoznání nadání u dětí předškolního věku je klíčové pro jejich optimální rozvoj. Jak identifikovat a podpořit nadané děti již ve školce? A jaké prostředky a organizace vám mohou pomoci v této důležité pedagogické práci?

Rozpoznat nadání u dětí předškolního věku vyžaduje pečlivé pozorování pedagogy i rodiči v každodenních situacích. Rodičům může napovědět rychlejší rozvoj v oblasti motoriky – dítě brzy sedí, chodí i běhá. Také může začít velmi brzy mluvit, výborně rozumí, dokáže vést rozhovory, vyprávět příběh nebo má zájem o encyklopedie.

Pedagog si může všimnout velkého zájmu o písmena a číslice, již kolem 4–5 let zvládá nadané dítě číst, počítat a napodobovat písmo. Nadání se také může projevit v kreativní oblasti, kdy dítě oplývá velkou fantazií, přichází s nečekaným řešením problémů a má smysl pro detail. Dokáže také velmi dlouho vydržet u činnosti, která je předmětem jeho zájmu, a dobře se soustředí.

Vývoj nadaných dětí však bývá nerovnoměrný a nadprůměrné schopnosti a dovednosti se mohou projevit v jedné nebo více oblastech. Rychlejší vývoj se zpravidla týká intelektové a fyzické stránky, naopak v emoční a sociální rovině mohou být potíže.

Ať už dítě vyniká v předčtenářských dovednostech, kreslení, malování, v řešení logických úloh či hře na hudební nástroj, je žádoucí ho podporovat. Mensa ČR přeložila Listinu práv nadaných dětí, která mimo jiné uvádí právo vědět o svém nadání, vzdělávat se a vyhledat pomoc pro rozvoj svého talentu. Proto je důležitá spolupráce s rodinou, a to zejména tehdy, pokud panují obavy z odlišnosti dítěte, neznalosti oblastí, ve kterých dítě vyniká, nebo naopak: pokud dochází k nadměrnému tlaku na dítě, aby podávalo co nejlepší výkony.

Jak můžeme zajistit rozvoj nadaného dítěte přímo ve třídě?

Pokud jsme některé dítě identifikovali jako nadané, je třeba na to myslet při výběru vzdělávací nabídky. Činnosti by neměly být zaměřené úzce, ale měly by podporovat komplexní rozvoj dítěte. Nezaměřujeme se tedy jen na rozvoj nadání!

Úkoly by měly mít ideálně víc variant obtížnosti, aby je zvládla celá skupina dětí, ale stále zůstaly zajímavé pro nadané děti. Pro tyto děti samozřejmě můžeme zařazovat i úkoly navíc, ale to lze spíše jen nárazově, nemá to patřičný efekt.

Pokud máme děti nadané v sociální oblasti, což se projevuje snahou „velet“, organizovat skupinu, ale také umět se dobře vcítit do druhých a dorozumívat se, je třeba myslet na způsob naší vlastní komunikace. Na takové dítě neplatí autoritativní a direktivní styl. Rádo je naším partnerem, typické je vyhledávání starších kamarádů.

A pokud chceme vyhledat odbornou pomoc nebo nás problematika nadaných dětí zajímá více?

Již výše zmíněná Mensa ČR může udělit titul „školka spolupracující s Mensou“. Každá mateřská škola může o tuto spolupráci požádat, pokud splňuje podmínky uvedené na webových stránkách Mensy. Jedna z nich je například školení pro pedagogy v metodě Mensa NTC, dále vytváření podmínek pro nadané děti a rozvíjení podnětného prostředí.

Doporučuje také založit Klub nadaných dětí, které Mensa zřizuje po celé ČR, ale zde je cíleno spíše na základní školy.

Centrum FILIP je poradenské pracoviště pro děti i rodiče, zabývá se diagnostikou nadaných dětí již od tří let a mimo jiné nabízí vzdělávací program pro pedagogy v mateřských školách.

Nadační  fondy Qiido a Přemýšlivé děti nabízejí podporu nadaných dětí, jejich rozvoj, ale také například péči o duševní zdraví.

Obrátit se můžete na pedagogicko-psychologické poradny, kde dítě čeká speciálně pedagogické a psychologické vyšetření, které v případě potvrzení nadání vyústí ve zpracování individuálního vzdělávacího plánu.

Z PPP také pochází metoda NOMI, která je určena přímo pro mateřské školy a pomáhá s identifikováním nadaného dítěte. Jedná se o soubor osmi úkolů, které hravou formou zadá pedagog dítěti a zaznamenává si výsledky.

Je důležité, aby pedagogové v mateřských školách dokázali nadané děti vyhledávat, identifikovat a dále rozvíjet. Aby byli schopni připravit dostatečně pestrou vzdělávací nabídku, ale také podpořit rodiny těchto dětí, pro které může být taková situace mnohdy náročná a nečekaná. Podpořme tyto děti v jejich talentech, aby měly ty nejlepší podmínky pro rozvíjení již od útlého věku!

Diskuze