I škola má ze zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost jejich zveřejňování

Mnoho ředitelek a ředitelů neví o skutečnosti, že školy a školská zařízení jsou povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti, jež ze zmíněného zákona pro povinné subjekty (a tedy i školy) vyplývají, proto často neplní. Patří mezi ně nejen povinnost vyřizovat dotazy, ale také některé informace zveřejnit. Vzhledem k tomu, že školám jen málokdy chodí dotazy na tento zákon odkazující, nemají ředitelé o jeho existenci ani o povinnostech z něho plynoucích povědomí.

Podle § 2 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinnými subjekty státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Z těchto dvou ustanovení jednoznačně plyne, že školy a školská zařízení jsou povinnými subjekty a vztahují se na ně všechny povinnosti, které zákon o svobodném přístupu k informacím pro povinné subjekty stanoví.

Mezi ně patří i povinnost podle § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy povinnost zveřejnit některé údaje, jež se týkají základních pravidel poskytování informací podle tohoto zákona.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů