Hejného metoda v předškolní výchově

Nová příručka k Hejného metodě v MŠ vznikla coby výstup projektu „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“. Najdete v ní dvanáct metodických listů, které se proměňovaly a rozpracovávaly v rámci pilotáže. Během té byla pro učitele připravena série gradovaných aktivit určených k výuce v mateřských školách. Publikace celý proces přehledně dokumentuje. Na společných setkáních autoři metodických listů a učitelé reflektovali zkušenosti získané při realizaci aktivit s dětmi. Následně byly gradace zjemňovány, nebo jinak upravovány.

Hejného metoda stojí na dvou pilířích. Jednak na obsahu didaktických matematických prostředí, v nichž jsou aktivity a úkoly sestaveny tak, aby děti podporovaly při budování schémat matematických pojmů, procesů a vztahů vycházejících z prekonceptů matematické gramotnosti. Dále pak na bázi dvanácti principů charakterizujících výukový proces v matematice, zejména role dítěte a učitele. Příručka principy adaptuje pro potřeby mateřské školy.

Učitele vnímá jako průvodce a moderátora diskusí, ze kterých se rodí nové poznatky. Má napomáhat budování schémat u dětí i opakované práci v prostředích, jež jsou pro ně hracím polem svého druhu. Prolíná témata, aniž by matematické znalosti izolovala. Snaží se rozvíjet osobnost a samostatné uvažování dětí. Podporovat jejich vnitřní motivaci a dávat jim přiměřeně náročné úkoly, aby u nich dosáhla zapojení do hry. Staví přitom na zážitcích a reálných zkušenostech předškoláků, kteří radost z úspěchů sdílí mezi sebou i s učitelem, což velmi usnadňuje další výuku, protože je baví. Podporuje spolupráci a získávání vlastních znalostí spíše než jejich přejímání. Akceptuje chyby jako přirozenou součást učení a snaží se předcházet zbytečnému strachu z nich.

Už v době vzniku prvních učebnic o této metodě se kvůli potřebě učitelů vzdělávat se v ní pro ně realizovaly semináře. V rozmezí let 2011 – 2013 autorky publikace začínají registrovat zájem učitelek MŠ o přípravu dětí na Hejného metodu v 1. ročníku . Rok na to započaly první experimenty v kontextu mateřské školy, konkrétně výběrem vhodných prostředí pro předškoláky. Příručka je výsledkem jejich úsilí z let 2017 – 2018. Ukázalo se, že některé hry jsou pro menší děti přiměřenější než jiné. Projekt týmu umožnil vytvořit a pilotovat aktivity na vybraných MŠ celkem ve dvanácti prostředích Hejného metody.

Konkrétně se jednalo o následující: 1. Krokování, 2. Schody, 3. Autobus, 4. Hranolky, 5. Stavitelé, 6. Podlaháři, 7. Dřívka, 8. Papírnictví, 9. Bludiště, 10. Obrázky, 11. Rodina, 12. Popeláři. Některá byla přímo převzata z učebnice matematiky pro 1. ročník ZŠ od Milana Hejného a kol., jiná v ní nenajdeme (např. práce s obrázky zde primárně slouží k zavedení daného prostředí, jejich účelem je motivovat či něco demonstrovat) nebo jsou označována odlišně (např. Hranolky se v 1. ročníku jmenují Vláčky). Jelikož autorky příručky považovaly úlohy na třídění a klasifikaci za významnou intelektuální schopnost, propracovaly aktivity k jejímu rozvoji už od předškolního věku třeba v prostředí Popeláři (přitom samotný název má implikovat činnost pro děti atraktivní). I když tak k jistému překryvu dochází, děti v předškolním věku chápou vybrané aktivity jinak než v 1. ročníku, mnohdy ani neregistrují, že dělají tutéž úlohu.

Ke každému prostředí vznikl metodický list. Žádný z nich přitom není koncipován tak, aby učitel s dětmi dělal jednu úlohu za druhou. Měl by být ideálně rozprostřen do delšího období, aby se v jeho průběhu děti třeba jen letmo setkávaly s různými činnostmi, které mohou být součástí jiných aktivit. Činnosti z jednotlivých prostředí se podle autorek mají střídat, protože díky prolínání prostředí a výběru různých aktivit se některé jevy mohou dětem snadněji propojit a jejich schopnosti rozvíjet efektivněji než v rámci jednoho kontextu. Příručka takový postup srozumitelně popisuje na konkrétních příkladech. Princip prolínání prostředí má za cíl otevřít předškolákům svět čísel i tvarů, neboť aritmetické a geometrické pojmy, vztahy a procesy jsou obsaženy v každém z nich. Je na čtenáři, jak jim je představí, jelikož některé děti jsou silnější v aritmetice, jiné v geometrii. Autorský kolektiv nabízí oboje, ačkoli většinou jeden svět převažuje.

Hejného metoda: Příručka pro MŠ si klade za cíl prokázat, že zvolená prostředí jsou na výuku v mateřských školách aplikovatelná, což ilustruje prostřednictvím metodických listů, fotografií a videí. Autorky zmiňují pozitivní ohlasy dětí, jež aktivity dokonce vyžadují opakovaně. Přitom není ani nezbytné držet se jen navržených činností. Pilotáž přinesla nové, původně nezařazené náměty. Přiměla autorky aktivity precizněji formulovat a hlouběji promyslet jejich posloupnost i gradaci. Každé prostředí má v rámci celku význam a obsahuje dílčí didaktické cíle. Několik učitelek podílejících se na pilotním provozu se již vydalo směrem šíření Hejného metody v mateřských školách. Přidáte se?

Autorský kolektiv: Jana Slezáková, Ivica Grafová, Magda Málková, Petra Prokopová Machalová, Lenka Rybová, Eva Šubrtová

Příručku si můžete stáhnout v sekci Vzory & dokumentace.

2 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 5 (2 hodnocení, průměr: 5,00 z 5)
Pokud chcete hodnotit, prosím, přihlašte se.
Loading...

Napsat komentář