PaedDr. Jana Navrátilová

Jana Navrátilová pracuje jako učitelka MŠ od roku 1982, od roku 2004 jako statutární zástupce ředitelky MŠ. Od roku 2013 vyučuje na PdF OU. Věnuje se tématům specializace, pedagogické projektování, multikulturní výchova a vzdělávání v MŠ.

Hrátky a pokusy o letních prázdninách – 2. díl

Pokračujeme v inspiraci, jak s dětmi trávit čas na příměstských táborech či doma o letních prázdninách. Dětem můžeme nabídnout netradiční program, který pro ně bude opravdovým zážitkem. Každý z nás, ať jsou to rodiče dětí, samotné děti či odborná veřejnost, má vlastní představu o tom, co je to volný čas. Lidé si pod tímto pojmem …

Hrátky a pokusy o letních prázdninách – 2. díl Pokračovat ve čtení »

Kritické myšlení dětí v předškolním věku

Ke zpracování tématu mě přivedla dlouholetá praxe učitelky mateřské školy. Denně se na nás všechny valí ohromné množství informací, děti předškolního věku nevyjímaje. Je třeba mít na mysli, že informace, pro náš život podstatné, k nám přicházejí právě ve věku předškolním a mladším školním. To, jak informace hledáme, jak s nimi dále nakládáme, a také …

Kritické myšlení dětí v předškolním věku Pokračovat ve čtení »

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl

Důležitým faktorem, který mě při výběru tématu a volbě jádra pedagogického projektu ovlivnil, byl můj vztah k hudbě – k hudbě jako k edukačnímu prostředku, prostředku komunikace, relaxace, osobnostního a sociálního rozvoje i jako prostředníka k přijímání odlišností a rozvíjení spolupráce. Etnická hudba, a to především hudba vzdálenějších národů, je pro nás často velmi nezvyklá, odlišná, zároveň však …

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl Pokračovat ve čtení »

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV

Osobnost člověka je jedinečný, v podstatě neopakovatelný psychický celek, který se od ostatních liší, ale zároveň se jim v mnohém podobá. Když pomůžeme dětem z rozdílných kultur a prostředí nacházet podobné nebo i stejné společné znaky, potřeby a zájmy s ostatními, posílíme jejich sounáležitost a dobré vztahy. Jejich odlišné kulturní hodnoty vyjdou na povrch samy, a to v podobě, která …

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV Pokračovat ve čtení »

Spolupráce v dětské skupině

Spolupráce je sociální dovedností, která se rozvíjí kontaktem jedince s okolím a není snadná v žádném životním období. Už jako děti se musíme naučit vycházet s ostatními, protože jen tak můžeme být později v životě úspěšní. Dítě předškolního věku se spolupráci učí pokusem a omylem, osvojením vhodných a vyloučením nevhodných přístupů. Učí se brát ohled na přání …

Spolupráce v dětské skupině Pokračovat ve čtení »

Ovlivňování dětského pohledu na svět pomocí hudby

Hudba ve svých různorodých podobách ve společnosti existovala vždy a plnila mnoho důležitých funkcí. Ve vztahu ke společnosti přispívá integraci v rámci různých subkultur, ať už místních, regionálních, nebo těch spojených s určitou skupinou společnosti. Ve vztahu k národu přispívá k zachování národní identity. Ve vztahu k jedinci stimuluje hudba celkový rozvoj osobnostní a estetický.

Multikulturní výchova a vzdělávání v mateřské škole – 2.díl

Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Přestože RVP PV vyzdvihuje MKVV jen v některých oblastech, lze vysledovat, že aplikovat multikulturní výchovu a vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech je možné pomocí hudby a její mnohotvárnosti. Dnes si blíže představíme jednotlivé oblasti.

Multikulturní výchova a vdělávání v mateřské škole – 1.díl

Multikulturní výchova v mateřské škole je považována za „mnohokulturní“ výchovu, na kterou můžeme pohlížet z hlediska dítěte cizí národnosti a z pohledu skupiny českých dětí na jiné, odlišné národnosti. Mateřská škola byla, je a bude místem, do kterého každé dítě vstupuje ze „svého“ světa, se svou rodinnou kulturou, zvyklostmi. Stejně tak, jak se od 90. …

Multikulturní výchova a vdělávání v mateřské škole – 1.díl Pokračovat ve čtení »

Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu učitelek MŠ

Dalším prostředkem, který lze využít k profesnímu rozvoji učitelek MŠ, k identifikaci jejich vzdělávacích potřeb, ale rovněž k implementaci výsledků kontinuálního vzdělávání, je hospitace v pedagogické činnosti a následný rozbor průběhu a výsledku. Tyto metody, které probíhají na pracovišti, slouží nejen ke zkvalitnění edukační práce jednotlivých učitelek, ale také ke zlepšení kvality celé školy. Obzvlášť z pohledu současné epidemiologické a …

Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu učitelek MŠ Pokračovat ve čtení »